TU 05 Flash at Wake FC 06 Dortmund 2016-08-27 - davidsaussy